Sverigedemokraterna i Skara | Sida 4
Välkommen tillSD Skara - Götene

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna Skara

Gruppledare
Oscar Ternström
Oscar.ternstrom@sd.se

Ordförande
Ove Berlin
ove.berlin@sd.se

Kontaktuppgifter:

SD Skara
C/O Ove Berlin
Djurgårdsvägen 15 G
532 36 Skara.

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna i Skara.
Swish-nummer för donationer är 123 601 12 41

 • Välkommen till seniorcaféet

  Av anders.forsberg den 3 mars, 2017
  0

  Nu börjar vi med att ha öppna möten och träffas på Seniorcafét i Skara den första måndagen varje månad. Är du medlem eller intresserad av SD och vill veta mer om oss och vår politik, så är du välkommen att delta.
  Ta tillfället i akt och träffa oss aktiva inom SD och lämna dina synpunkter och förslag.

  Vi kommer bjuda in föreläsare med syfte att bli inspirerande och ge oss en inblick i olika intressanta ämnen. En stående punkt är att samtala om det politiska läget i Skara.

  Första måndagsträffen är 6 mars, klockan 18-20:

  Inbjudna föreläsare är journalisterna Anna Ernius och Tommy Carlsson, som tillsammans har 50 års erfarenhet av arbete på tidningsredaktioner. De kommer att prata om agendajournalistik, åsiktskorridoren och om hur media hanterar SD.

  Anna har även en blogg, där hon skriver om politik, litteratur och möten med världen…

  https://annaerniusferraz.wordpress.com/

 • Besvarande av motion om att skapa möjligheten att tillämpa ”seniorer i skolan” för kommunens skolor. (KF 2017-02-27)

  Av anders.forsberg den 28 februari, 2017
  0

  Tack för ordet fru ordförande.
  Kära kommunfullmäktigeledamöter och åhörare.

  Sverigedemokraternas intention med denna motion är att gynna ett av kommunens viktigaste ansvarsområden och samtidigt dra nytta av många andra fördelar som ”seniorer i skolan” för med sig.

  Att vara senior i skolan innebär att pensionärer på frivillig basis hjälper till i delar av verksamheten där lärare och rektorer finner det behövligt.
  Själva idén startade i Karlskrona år 2000 och man hade redan efter 10 år haft 250 seniorer som hjälpt till i verksamheten.

  Syftet var formulerat enligt följande: Deltagarna skulle vara personer med yrkeslivet bakom sig. Seniorerna skulle underlätta för läraren och stödja och hjälpa barnen på olika sätt.

  Det finns en rad fördelar med att ta hjälp av seniorer och därför blir det allt vanligare i Sveriges kommuner.

  Att införa ett system där man tar hjälp av seniorer kan underlätta mycket för lärarna. Frivillga kan t.ex. gå runt i ett klassrum och hjälpa elever med olika saker. Sitta utanför klassrummet med vissa elever om det ibland skulle behövas eller t.ex. lyssna på högläsning mm. Läraren är ledaren i klassrummet och senioren syftar till att stötta läraren under undervisning. Fördelarna med seniorer i verksamheten sträcker sig också utanför klassrummet.

  Tryggheten för elever sägs öka när fler vuxna är närvarande. Ju fler vuxna som är ute på raster, ju fler vuxna som är med i matsalen desto fler elever blir varje dag sedda. Arbetsuppgifter för en senior i t.ex. Karlskrona kan innefatta att vara på skolgården under raster, tala med och lyssna på elever och äta lunch mer eleverna. Sverigedemokraterna är övertygade om dessa insatser skulle öka tryggheten för skaras elever. I 2016 års elevenkät som SKL genomförde rankades Skara på plats 169 av 215 när det kom till påståendet ”jag känner mig trygg i skolan”.

  Ytterligare en fördel är man skapar relationer över generationsgränserna och ger seniorer chansen att bli förebilder.

  Låt mig bli lite personlig. Min absolut största förebild är min egen morfar. Jag satt fascinerat och lyssnade på historier från när han var liten, allt från mjölkpriser till beredskapen under kalla kriget och sen vidare till det första jobbet på en tygfabrik. Han hjälpte mig med läxor och det var skönt att ha en annan vuxen att prata med än sina lärare eller föräldrar. Jag är dock medveten om att det finns elever som helt saknar vuxna förebilder, helt saknar en kontakt med den äldre generationen. För dessa elever kan en senior i skolan bli någon att se upp till. Jag  är medveten om att det finns en stor skillnad mellan en biologisk morfar och en senior som kommer  till din skola ibland. Men om en morfar som för mig blev en idealbild av vad man kan bli kanske en senior i alla fall kan bli ett riktmärke för några elever. Framtiden kan vara skrämmande, men att prata med någon som redan gått igenom det du har framför dig kan vara lugnande oavsett var du är i livet.

  I Karlskorna bestämmer seniorerna hur mycket tid de har att avvara. De får alltså själva bestämma hur mycket eller lite de vill hjälpa till. Man ser även detta system som gynnsamt ur ett folkhälsoperspektiv då det ökar välbefinnandet för de som deltar. Vi vill här avrunda med ett citat från en senior som hjälper till på ”Backaboskolan.

  ”De fyra timmarna i veckan som jag är skolmormor väcks livsglädjen i mig. Att bli omkramad och att vara behövd känns skönt. De två terminer jag nu har varit skolmormor har gett mitt liv nytt innehåll och jag hoppas kunna vara kvar i många år.

  Denna motion har alldeles för många fördelar för att ett avslag rättfärdigas med nuvarande motivering. Det är därför Sverigedemokraternas förhoppning att samtliga ledamöter tar sitt förnuft till fånga, tänker över motionen en gång till och förhoppningsvis ställer sig bakom ett bifall.

  För elever, för seniorer och för skaras framtid vill jag yrka bifall till motionen.

  Oscar Ternström (SD)

  Ledamot Barn- och Utbildningsnämnden

  play.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?play=15462

  Punkt 25 på dagordningen.

  Besvarande av motion om att skapa möjligheten att tillämpa ”seniorer i skolan” för kommunens skolor.

 • Interpellation angående trafiksituationen på Klostergatan i Skara

  Av anders.forsberg den 14 februari, 2017
  0

  Interpellation angående trafiksituationen på Klostergatan i Skara

  Klostergatan i Skara är ombyggd till en så kallad ”gångfartsgata”. Vilket betyder att fordonstrafik är tillåten, men på de gåendes villkor. Avsmalningar med vassa kanter har byggts växelvis längs gatans sträckning. Parkeringsbestämmelserna1 för gällande gata är beslutade och finns nu införda i de lokala trafikföreskrifterna. Ombyggnationen har budgeterats till en kostnad av 900 000 kronor.

  Situationen kring Klostergatan och ombyggnaden har präglas av kaos. Irriterade affärsidkare. Bilister som vet varken ut eller in. Varutransporter som stoppas av alla felparkerade bilar. Parkeringsbestämmelser som upplevs som en snårskog av skyltar och anvisningar.

  Dessa bestämmelser samt resultatet av Klostergatans ombyggnation kan tyvärr konstateras vara ett stort misslyckande. Där stora resurser av skattebetalarnas pengar lagts på ett projekt som uppenbarligen inte fungerat.

  Med hänvisning till detta så frågar jag därför Service och Tekniks ordförande Karl-Gustav Bynke följande:

  Vilka åtgärder avser Service och Teknik vidta för att återställa framkomligheten samt förbättra trafiksituationen på Klostergatan i Skara?

  För Sverigedemokraterna i Skara

  Anders Forsberg
  Skara 2017-02-12

  (1 Protokoll för nämnden Service och Teknik, 2016-09-22, Dnr 2016–000178)

 • En integrationsstrategi för Skara kommun

  Av anders.forsberg den 13 december, 2016
  0

  Sverige är unikt på många sätt. Vår historia och dess kultur är något som växt fram och utvecklats under seklernas gång. Den är unik och värd att värna, vårda och i många stycken också känna en stolthet över. Inte minst inom Skara kommuns gränser finns det många exempel som belyser detta. Att på ett positivt sätt stärka den regionala och nationella särarten och kulturarvets ställning är en förutsättning för alla som vill främja en positiv samhällsutveckling.

  Det är viktigt att framhålla att de som invandrar till ett annat land och möter dess kultur har ett eget ansvar för att anpassa sig, och ta till sig rådande normer och värderingar.  ”Att ta seden dit man kommer ” är ett belysande gammalt talesätt i sammanhanget.

  Först och främst kan man diskutera begreppet ”Integrationsstrategi”. Integration betecknar att när en majoritetskultur och minoritetskultur möts, så ska båda kulturerna anpassas till varandra.

  Sverigedemokraterna förordar istället assimilation, ett begrepp som istället syftar på den process som sker genom vilken en minoritet, under en eller flera generationer, helt uppgår i majoritetskulturen.

  Men vi anser inte att man heller helt ska tvingas överge sin ursprungliga kultur: Det är inte nödvändigt eller ens önskvärt för att skapa ett välfungerande samhälle. Men den som invandrar till ett nytt samhälle och möter dess kultur har likafullt ett ansvar att anpassa sig. På sikt leder även en fungerande integration till en assimilering

  .KLK

  Anders Forsberg
  Gruppledare

  KF 20161212 Punkt 13. Integrationsstrategi Skara kommun. Yrkandeförslag (SD)

  Integrationsstrategi2020 till ks

   

 • Du är diskriminerad

  Av anders.forsberg den 8 december, 2016
  0

  Står du i kö hos kommunens bostadsföretag Centrumbostäder och i synnerhet du som köar för en större lägenhet, tre eller fyrarummare, kommer du att få vänta länge. Du kanske tror att det bara finns en kö men vad du förmodligen inte känner till är det finns två köer, en intern och extern.

  Tack vare den havererade invandringspolitiken och den tvångslag som Socialdemokraterna infört som tvingar kommunerna att ta emot personer som fått uppehållstillstånd diskrimineras svenska medborgare vid tilldelning av bostäder.

  Det börjar genom att en person får uppehållstillstånd och Centrumbostäder tilldelar en mindre lägenhet, ett rum kök till exempel. Nu har kommunen uppfyllt sin plikt att ordna fram en bostad till de som blir placerade i Skara. Därefter får personen med uppehållstillståndet möjlighet via anhöriginvandring att ta hit sin familj som kan vara ganska många personer. Det blir förstås trångt att bo i en enrummare om familjen består av tre, fyra eller ibland ända upp till åtta personer.

  Den personen med sin familj behöver en större bostad och hamnar då i den interna bostadskön och har förtur när det blir en större lägenhet ledig.

  Det är här det blir fel, givetvis behöver familjen en större lägenhet. Det behöver dock alla andra familjer som växer också, här föreligger inget särskilt behov till förtur. Alla människor har samma rätt att behandlas lika. Du som står i den externa kön blir utan, det spelar ingen roll hur länge du stått i kön. Du blir diskriminerad och det kan du tacka Socialdemokraterna för. Inte nog med att du blir diskriminerad, du får även betala kalaset via skattsedeln.

  Kötiden för dig i den externa kön kommer sannolikhet att bli betydligt längre utan ett rättvist kösystem. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) lät häromdagen hälsa att ”Vi ska i år och nästa år ta emot fler flyktingar än någonsin”.

  Vi Sverigedemokrater tycker att detta är en orimlig ordning vid fördelning av bostäder. Ett kösystem måste vara rimligt och rättvist. Vi föreslår därför införande av köpoängssystem, där den sökande tydligt och enkelt kan se var denne befinner sig i kön. Ett köpoängssystem förbättrar även möjligheterna för kommunen att förutse det framtida behovet av bostäder.

  (Debattartikel i SkLT 2016-12-08)

  12782408_10153509801168247_278083846_n                  Per Lindström -1

  Nina Drakfors                                                   Per Lindström
  Sverigedemokraterna Skara                          Sverigedemokraterna Skara