Sverigedemokraterna i Skara | Sida 3
Välkommen tillSD Skara - Götene

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna Skara

Ordförande samt gruppledare
Oscar Ternström
Oscar.ternstrom@sd.se

Kontaktuppgifter:

SD Skara
C/O Ove Berlin
Djurgårdsvägen 15 G
532 36 Skara.

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna i Skara.
Swish-nummer för donationer är 123 601 12 41

 • Debatt – Målet måste vara att få bort tiggeriet

  Av anders.forsberg den 27 april, 2017
  0

  Sverigedemokraterna anser det som självklart att varje land själv ska bära ansvar för sina egna medborgare. Att tigga är ett sätt för fattiga migranter främst från Rumänien och Bulgarien att försörja sig på, många gånger samordnat med människohandel och annan kriminalitet.
  Vi anser att nuvarande (o)ordning inte är en lösning på varken fattigdom eller utsatthet.

  Vi kan återigen konstatera att varken socialdemokrater eller moderater förmår sig att läsa sverigedemokraternas motioner utan istället väljer de att slentrianmässigt att avslå våra förslag. Detta trots att man i sin politiska retorik gällande till exempel tiggarfrågan framställer sig helt annorlunda.

  Vår motion kring tiggeri avsåg inte att förbjuda företeelsen som sådan, eftersom detta är ett nationellt ansvar, utan att genom ett tillägg i de lokala ordningsstadgarna kräva tillstånd för alla typer av insamlingar. Det är en stor skillnad.

  På nationellt plan så är Sverigedemokraterna det enda parti i riksdagen som vill att tiggeri för utländska medborgare ska förbjudas. Vi var det parti som först pekade på just det problemet inför EU-valet 2014 och manade till att det organiserade tiggeriet skulle förbjudas. Sverigedemokraterna vill göra det omöjligt att resa till Sverige, i akt och mening för att nyttja EU:s generösa inrese- och uppehållsregler med syftet att leva på tiggeri och andra mer eller mindre ljusskygga verksamheter

  Tiggeriproblematiken är stor och växande. Människor störs, oroas och påverkas negativt av tiggarna och de kåkstäder som blir allt vanligare i och kring våra samhällen. Hitresta migranter ockuperar privat mark och saboterar för näringsidkare och smutsar ner i parker och på andra offentliga platser,

  Regeringens särskilda nationella samordnare för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, vill se ett förbud mot tiggeri – för att det är organiserat. ”Genom att förbjuda tiggeriet tror jag att man får betydligt bättre redskap från svensk sida att kunna komma åt detta”, sade han till Studio Ett (2017-04-24).

  Diskriminering och utanförskap i Sverige eller andra länder kommer aldrig att lösas genom att vi tillåter tiggeri på gator och torg. Målet måste vara att få bort tiggeriet.

  Slutligen. Till alla er politiska kappvändare och andra förmenta oppositionspartier. Er omsvängning är välkommen, men så länge inte det resulterar i politisk handling så framstår det mer som ett svenskt mästerskap i politiska lappkast. Väljarna är smartare än så.

  Anders Forsberg
  Gruppledare (SD) Skara

 • Erfarna journalister avslöjar sanningen

  Av anders.forsberg den 15 mars, 2017
  0

  Journalisterna Tommy Carlsson och Anna Ernius avslöjar sanningen om arbetet inifrån tidningsredaktioner. De berättar om politisk korrekthet, agendajournalistik, mörkande av sanningen, snyftartiklar om asylsökande och förföljelse av SD. De har tillsammans 50 års erfarenhet av journalistik, både som reportrar och chefer. Dessutom har de under 15 år varit kollegor på Västgöta-Tidningar i Skaraborg.

  –Såvitt vi vet är vi de enda svenska journalisterna som öppet redovisar hur tidningar och övriga medier förföljer SD och dess medlemmar. Alla etablerade medier tävlar om att vara politiskt korrekta och att hålla sig innanför åsiktskorridoren, förklarar de erfarna journalisterna. Vi är pionjärer på det här området.

  Nyligen besökte de ett öppet månadsmöte, som anordnades av SD i Skara. Där redovisade de sina erfarenheter i mediebranschen, men tog även upp personliga uppvaknanden när det gäller massinvandringens negativa konsekvenser, rättsväsendets förfall, sexbrott, statistik och otrygghet, samt även folklig resning och andra ljuspunkter. Föredraget var väldigt uppskattat både bland redan politiskt aktiva och andra intresserade.

  Anna Ernius och Tommy Carlsson planerar att föra ut sitt budskap i större sammanhang och är öppna för inbjudningar.

  –Vi har fått starka signaler på att det i Sverigedemokraterna ibland finns en hel del rädsla för att möta medierna. Vi har därför förberett ett utbildningsprogram med medieträning, som innehåller en verktygslåda med strategier för att hantera mediekontakter, drev och att få kontroll över intervjusituationen. En sådan utbildning kan komma att få stor betydelse inför valet.

  Kontakt: carlsson.tommy.d@gmail.com, anna.ernius@gmail.com

 • Välkommen till seniorcaféet

  Av anders.forsberg den 3 mars, 2017
  0

  Nu börjar vi med att ha öppna möten och träffas på Seniorcafét i Skara den första måndagen varje månad. Är du medlem eller intresserad av SD och vill veta mer om oss och vår politik, så är du välkommen att delta.
  Ta tillfället i akt och träffa oss aktiva inom SD och lämna dina synpunkter och förslag.

  Vi kommer bjuda in föreläsare med syfte att bli inspirerande och ge oss en inblick i olika intressanta ämnen. En stående punkt är att samtala om det politiska läget i Skara.

  Första måndagsträffen är 6 mars, klockan 18-20:

  Inbjudna föreläsare är journalisterna Anna Ernius och Tommy Carlsson, som tillsammans har 50 års erfarenhet av arbete på tidningsredaktioner. De kommer att prata om agendajournalistik, åsiktskorridoren och om hur media hanterar SD.

  Anna har även en blogg, där hon skriver om politik, litteratur och möten med världen…

  https://annaerniusferraz.wordpress.com/

 • Besvarande av motion om att skapa möjligheten att tillämpa ”seniorer i skolan” för kommunens skolor. (KF 2017-02-27)

  Av anders.forsberg den 28 februari, 2017
  0

  Tack för ordet fru ordförande.
  Kära kommunfullmäktigeledamöter och åhörare.

  Sverigedemokraternas intention med denna motion är att gynna ett av kommunens viktigaste ansvarsområden och samtidigt dra nytta av många andra fördelar som ”seniorer i skolan” för med sig.

  Att vara senior i skolan innebär att pensionärer på frivillig basis hjälper till i delar av verksamheten där lärare och rektorer finner det behövligt.
  Själva idén startade i Karlskrona år 2000 och man hade redan efter 10 år haft 250 seniorer som hjälpt till i verksamheten.

  Syftet var formulerat enligt följande: Deltagarna skulle vara personer med yrkeslivet bakom sig. Seniorerna skulle underlätta för läraren och stödja och hjälpa barnen på olika sätt.

  Det finns en rad fördelar med att ta hjälp av seniorer och därför blir det allt vanligare i Sveriges kommuner.

  Att införa ett system där man tar hjälp av seniorer kan underlätta mycket för lärarna. Frivillga kan t.ex. gå runt i ett klassrum och hjälpa elever med olika saker. Sitta utanför klassrummet med vissa elever om det ibland skulle behövas eller t.ex. lyssna på högläsning mm. Läraren är ledaren i klassrummet och senioren syftar till att stötta läraren under undervisning. Fördelarna med seniorer i verksamheten sträcker sig också utanför klassrummet.

  Tryggheten för elever sägs öka när fler vuxna är närvarande. Ju fler vuxna som är ute på raster, ju fler vuxna som är med i matsalen desto fler elever blir varje dag sedda. Arbetsuppgifter för en senior i t.ex. Karlskrona kan innefatta att vara på skolgården under raster, tala med och lyssna på elever och äta lunch mer eleverna. Sverigedemokraterna är övertygade om dessa insatser skulle öka tryggheten för skaras elever. I 2016 års elevenkät som SKL genomförde rankades Skara på plats 169 av 215 när det kom till påståendet ”jag känner mig trygg i skolan”.

  Ytterligare en fördel är man skapar relationer över generationsgränserna och ger seniorer chansen att bli förebilder.

  Låt mig bli lite personlig. Min absolut största förebild är min egen morfar. Jag satt fascinerat och lyssnade på historier från när han var liten, allt från mjölkpriser till beredskapen under kalla kriget och sen vidare till det första jobbet på en tygfabrik. Han hjälpte mig med läxor och det var skönt att ha en annan vuxen att prata med än sina lärare eller föräldrar. Jag är dock medveten om att det finns elever som helt saknar vuxna förebilder, helt saknar en kontakt med den äldre generationen. För dessa elever kan en senior i skolan bli någon att se upp till. Jag  är medveten om att det finns en stor skillnad mellan en biologisk morfar och en senior som kommer  till din skola ibland. Men om en morfar som för mig blev en idealbild av vad man kan bli kanske en senior i alla fall kan bli ett riktmärke för några elever. Framtiden kan vara skrämmande, men att prata med någon som redan gått igenom det du har framför dig kan vara lugnande oavsett var du är i livet.

  I Karlskorna bestämmer seniorerna hur mycket tid de har att avvara. De får alltså själva bestämma hur mycket eller lite de vill hjälpa till. Man ser även detta system som gynnsamt ur ett folkhälsoperspektiv då det ökar välbefinnandet för de som deltar. Vi vill här avrunda med ett citat från en senior som hjälper till på ”Backaboskolan.

  ”De fyra timmarna i veckan som jag är skolmormor väcks livsglädjen i mig. Att bli omkramad och att vara behövd känns skönt. De två terminer jag nu har varit skolmormor har gett mitt liv nytt innehåll och jag hoppas kunna vara kvar i många år.

  Denna motion har alldeles för många fördelar för att ett avslag rättfärdigas med nuvarande motivering. Det är därför Sverigedemokraternas förhoppning att samtliga ledamöter tar sitt förnuft till fånga, tänker över motionen en gång till och förhoppningsvis ställer sig bakom ett bifall.

  För elever, för seniorer och för skaras framtid vill jag yrka bifall till motionen.

  Oscar Ternström (SD)

  Ledamot Barn- och Utbildningsnämnden

  play.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?play=15462

  Punkt 25 på dagordningen.

  Besvarande av motion om att skapa möjligheten att tillämpa ”seniorer i skolan” för kommunens skolor.

 • Interpellation angående trafiksituationen på Klostergatan i Skara

  Av anders.forsberg den 14 februari, 2017
  0

  Interpellation angående trafiksituationen på Klostergatan i Skara

  Klostergatan i Skara är ombyggd till en så kallad ”gångfartsgata”. Vilket betyder att fordonstrafik är tillåten, men på de gåendes villkor. Avsmalningar med vassa kanter har byggts växelvis längs gatans sträckning. Parkeringsbestämmelserna1 för gällande gata är beslutade och finns nu införda i de lokala trafikföreskrifterna. Ombyggnationen har budgeterats till en kostnad av 900 000 kronor.

  Situationen kring Klostergatan och ombyggnaden har präglas av kaos. Irriterade affärsidkare. Bilister som vet varken ut eller in. Varutransporter som stoppas av alla felparkerade bilar. Parkeringsbestämmelser som upplevs som en snårskog av skyltar och anvisningar.

  Dessa bestämmelser samt resultatet av Klostergatans ombyggnation kan tyvärr konstateras vara ett stort misslyckande. Där stora resurser av skattebetalarnas pengar lagts på ett projekt som uppenbarligen inte fungerat.

  Med hänvisning till detta så frågar jag därför Service och Tekniks ordförande Karl-Gustav Bynke följande:

  Vilka åtgärder avser Service och Teknik vidta för att återställa framkomligheten samt förbättra trafiksituationen på Klostergatan i Skara?

  För Sverigedemokraterna i Skara

  Anders Forsberg
  Skara 2017-02-12

  (1 Protokoll för nämnden Service och Teknik, 2016-09-22, Dnr 2016–000178)