Sverigedemokraterna i Skara | Sida 2
Välkommen tillSD Skara - Götene

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna Skara

Ordförande samt gruppledare
Oscar Ternström
Oscar.ternstrom@sd.se

Kontaktuppgifter:

SD Skara
C/O Ove Berlin
Djurgårdsvägen 15 G
532 36 Skara.

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna i Skara.
Swish-nummer för donationer är 123 601 12 41

 • Integrationsplikt för nyanlända

  Av anders.forsberg den 20 februari, 2018
  0

  Att bli svensk är en långsam process som kräver egen vilja, förmåga samt möjligheter att bli en del av majoritetssamhället. Med en hög asyl- och anhöriginvandring under en kort historisk tid försvåras assimilationen. För att bli en del av det svenska samhället krävs god kunskap inom det svenska språket, förmågan att själv kunna bidra till sitt eget uppehälle samt förståelse kring gemensamma svenska normer och värderingar.

  Vi i Sverigedemokraterna Skara vill därför införa en integrationsplikt för alla nyanlända till kommunen. Integrationsplikten innebär att den nyanlände ska göra tydliga språkliga framsteg inom SFI, genomgå en 100 timmar lång kurs (2,5 veckor) i samhällsorientering samt följa de aktivitetsinsatser som Arbetsförmedlingen ordnar för att komma i arbete.

  Plikten innebär att nyanlända får gå om SFI tills man klarar språktestet. Kursen i samhällsorienteringen ska även tentas och vid ett icke-godkänt resultat måste kursen göras om. Det ska även finnas krav på nyanlända att aktivt söka arbete. De nyanlända som upprepande gånger misslyckas, inte deltar i utbildning eller etableringsinsatser heller inte ska kunna erhålla försörjningsstöd.

  Sverigedemokraterna vill öka medborgarskapets betydelse genom att stärka kopplingen till rättigheter, såsom tillgång till de generella välfärdssystemen. Sverige är idag ett kluvet land, kluvet mellan invandrare och svenskar, stad och land, äldre och yngre.Nu mer än någonsin så behövs en mer sammanhållen politik för att bygga vår gemensamma identitet, för social tillit och för sammanhållning.

  Oscar Ternström
  Ordförande SD Skara

  Motion kring integrationsplikt

   

 • Årsmöte SD Skara

  Av anders.forsberg den 29 januari, 2018
  0

  Välkommen på årsmöte med SD Skara!

  Vi kommer söndagen den 11 februari ha vårt årsmöte. Vi drar igång klockan 13:00.
  När mötet är avklarat kommer det bjudas på fika!
  Därför ser vi gärna att man anmäler sig till mig innan den 5 februari.
  Frågor inför mötet går givetvis att också ställa till mig!

  Anmäl er på min mail: Oscar.ternstrom[a]sd.se eller till mitt mobilnummer: 0793 40 40 53.

  Handlingar inför årsmötet finner du här:
  Verksamhetsberättelse 2017
  Ekonomisk berättelse 2017
  Redog÷relse frÕn den parlamentariska gruppen
  Valberedningens-förslag-styrelse-SD-Skara – hemsida
  Valberednings förslag till valsedel för kommunalfullmäktige-hemsida
  Riktlinjer för sent fastställande av valsedel från kommunföreningsstyrelsen
  Valbara Valberedare

   

 • Budget för Skara kommun 2018

  Av anders.forsberg den 19 juni, 2017
  0

  Förslag till budget 2018 för Skara kommun med plan 2019-2020

  Sverigedemokraterna strävar efter att återuppbygga ett samhälle vars grundstenar vilar på gemenskap, tillit och lojalitet. Med en sverigedemokratisk politik så stärks möjligheterna för medborgarna att bedriva företagande, arbeta eller utbilda sig. Utan diskriminerande särlösningar och kostsamma misslyckade mångfaldsprojekt

  Sverigedemokraterna prioriterar i sin kommunalpolitik trygghet, vård och skola byggt på en rimlig skattenivå och en finansiell stabilitet.

  Sverigedemokraternas budget och plan inriktas för ett rimligt resultat där överskottet ska kunna avsättas som ekonomisk reserv för framtiden. Sverigedemokraterna anser att kommunen bör arbeta för ett långsiktigt resultat på cirka 20 miljoner kronor eller 2 % i andel av beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag.

  För 2018 föreslår vi inga förändringar avseende kommunalskatten utan en fortsatt skattesats på 21,10 skattekrona.

  Budgeterat resultat för Skara kommun.

  2018              + 24 175 tkr

  2019              + 19 890 tkr

  2020              +  3 400 tkr

  Budget-2018-SD

  Budget 2018 Ekonomiska förutsättningar (SD)

   

 • Åldersbestämning av de ”ensamkommande barnen”

  Av anders.forsberg den 16 maj, 2017
  0

  Vi i Sverigedemokraterna anser att den oansvariga migrationspolitiken med ett stort mottagande av asylsökande är ekonomiskt och socialt ohållbart för Sverige som nation och Skara som kommun. Även om en viss tillnyktring har skett avseende den förda politiken, måste ytterligare åtgärder vidtas från regering och riksdag för en mer realistisk och effektiv migrationspolitik.

  Eftersom Skara har ett högt mottagande vill vi omförhandla avtalen med Migrationsverket både gällande den generella flyktingmottagningen och de så kallade ensamkommande barnen. Ambitionen bör vara att avtalen ska vara utformade som så kallade nollavtal.

  Migrationsverket – vars uppgift det är att se till att en person som söker skydd i Sverige, som säger sig vara minderårig, bevisar, styrker eller åtminstone gör trovärdigt att han verkligen är det – har mer eller mindre fram till nu struntat i detta trots att det bland annat har påpekats i en dom från Migrationsöverdomstolen (UM-2437-13) att det är den sökande som ska visa att den ålder han uppger stämmer.

  Den danska motsvarigheten till Migrationsverket testar regelbundet ensamkommande. Andelen varierar för olika undersökningar men i samtliga fall är det en majoritet som är äldre än 18 år. Genom tand- och handledsröntgen har man i Norge och Finland funnit att uppemot 65 procent av alla asylsökande som säger sig vara strax under 18 år eller yngre, inte är det.

  Skara kommun bör inte acceptera att Migrationsverket placerar ensamkommande som i verkligheten är vuxna män. Vi ska inte medverka till att vuxna män blandas med barn på boenden och i skolan. Dessutom är det orimligt att kommunen tar ett ekonomiskt och socialt ansvar för vuxna, som om de vore minderåriga.

  Enligt SKL:s PM ”Rutiner för omprövning av Migrationsverkets anvisningsbeslut (2016-10-06) samt PM (2017-02-07) ”Ändrade åldersbedömningar av ensamkommande barn” så är Migrationsverket är skyldigt att ta ställning till en begäran från kommunen om att omprövning ska göras.

  I samband med begäran om omprövning ska kommunen lämna över en utredning med uppgifter som talar för att den sökande är betydligt äldre än 18 år. Migrationsverket har därefter att bedöma om det finns tillräcklig grund för att ompröva sitt tidigare beslut.

  När ansvariga myndigheter inte utför sitt arbete och regeringen inte kräver att lag och domstolsbeslut efterföljs, måste vi som kommun själva ta ansvar. Ett ansvar som resterande partier i Skara underlåtit sig att ta på senaste kommunfullmäktige.

  Anders Forsberg
  Gruppledare SD Skara

 • Debatt – Målet måste vara att få bort tiggeriet

  Av anders.forsberg den 27 april, 2017
  0

  Sverigedemokraterna anser det som självklart att varje land själv ska bära ansvar för sina egna medborgare. Att tigga är ett sätt för fattiga migranter främst från Rumänien och Bulgarien att försörja sig på, många gånger samordnat med människohandel och annan kriminalitet.
  Vi anser att nuvarande (o)ordning inte är en lösning på varken fattigdom eller utsatthet.

  Vi kan återigen konstatera att varken socialdemokrater eller moderater förmår sig att läsa sverigedemokraternas motioner utan istället väljer de att slentrianmässigt att avslå våra förslag. Detta trots att man i sin politiska retorik gällande till exempel tiggarfrågan framställer sig helt annorlunda.

  Vår motion kring tiggeri avsåg inte att förbjuda företeelsen som sådan, eftersom detta är ett nationellt ansvar, utan att genom ett tillägg i de lokala ordningsstadgarna kräva tillstånd för alla typer av insamlingar. Det är en stor skillnad.

  På nationellt plan så är Sverigedemokraterna det enda parti i riksdagen som vill att tiggeri för utländska medborgare ska förbjudas. Vi var det parti som först pekade på just det problemet inför EU-valet 2014 och manade till att det organiserade tiggeriet skulle förbjudas. Sverigedemokraterna vill göra det omöjligt att resa till Sverige, i akt och mening för att nyttja EU:s generösa inrese- och uppehållsregler med syftet att leva på tiggeri och andra mer eller mindre ljusskygga verksamheter

  Tiggeriproblematiken är stor och växande. Människor störs, oroas och påverkas negativt av tiggarna och de kåkstäder som blir allt vanligare i och kring våra samhällen. Hitresta migranter ockuperar privat mark och saboterar för näringsidkare och smutsar ner i parker och på andra offentliga platser,

  Regeringens särskilda nationella samordnare för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, vill se ett förbud mot tiggeri – för att det är organiserat. ”Genom att förbjuda tiggeriet tror jag att man får betydligt bättre redskap från svensk sida att kunna komma åt detta”, sade han till Studio Ett (2017-04-24).

  Diskriminering och utanförskap i Sverige eller andra länder kommer aldrig att lösas genom att vi tillåter tiggeri på gator och torg. Målet måste vara att få bort tiggeriet.

  Slutligen. Till alla er politiska kappvändare och andra förmenta oppositionspartier. Er omsvängning är välkommen, men så länge inte det resulterar i politisk handling så framstår det mer som ett svenskt mästerskap i politiska lappkast. Väljarna är smartare än så.

  Anders Forsberg
  Gruppledare (SD) Skara