2021-11-21

Motion till kommunfullmäktige i Skara.

Språkkrav inom kommunal verksamhet

I Kommunals enkät till skyddsombuden uppger 73 procent att språkförbistring leder till oro bland brukarna, ökad stress hos personalen och att uppgifter inte blir utförda. 

Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad personalen säger och menar och att själv bli förstådd. Så är inte alltid fallet och bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en risk för att brukaren inte får den vård hon/han behöver. 

Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för att allvarliga misstag kan inträffa när det gäller till exempelvis medicinering och vårdplaner. Dessutom riskerar befintlig personal ett merarbete när de utöver sina ordinarie arbetsuppgifter får extraarbete som att agera som kommunikatörer mellan brukare och personal med brister i svenska språket. Ett merarbete som i sin tur leder till ökad arbetsbelastning med risk för ökad utbrändhet och sjukskrivningar som följd.

Vi i Sverigedemokraterna anser att det vid nyrekrytering av personal inom kommunal verksamhet klart ska framgå, att kunskaperna i svenska, genom ett språktest, ska motsvara den nivå som Socialstyrelsen rekommenderar för personal inom äldreomsorgen. Det innebär godkänd kurs i Svenska 1 inom gymnasiegemensamma programmet eller Svenska 1 som andraspråk eller motsvarande utbildning. 

Samtalsspråket inom kommunal verksamhet ska alltid ske på svenska. Rutiner ska säkerställa att alla som anställs inom stadens verksamheter, vid sidan av adekvat utbildning, personlig kompetens och lämplighet, talar god svenska och har lägsta nivå i SAS-Grund (Svenska som andraspråk grundnivå) för att få en anställning.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: 

Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställningar.

Att kommunfullmäktige ger Barn- och Utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra kompletterande språkutbildning i svenska för befintlig kommunal personal som anses ha otillräckliga språkkunskaper.

 

För Sverigedemokraterna i Skara

Therese Holm