8/9 2020

Motion Sverigedemokraterna

 

Omvandla klippta gräsmattor till Stadsängar.

Ett ökat antal Stadsängar är viktiga för att stödja biologisk mångfald

 

Att skapa miljöer där vildbin, fjärilar och andra insekter kan leva i våra välskötta och välplanerade städer och orter, är en viktig insats för en ökad biologisk mångfald, i en tid där många arter rödlistas och riskerar att försvinna. För de boende i våra orter kan ängarna innebära en mer varierad, levande och grön utemiljö. En annan fördel är att ängar kostar mindre att sköta, jämfört med konventionella gräsmattor.

 

I takt med att många ängar på landsbygden som tidigare var betesmarker växer igen eller bebyggs, har ängsområdena minskat. Det tillsammans med den ökade monokulturen i våra orter bl.a sedan robotgräsklipparnas intåg i våra trädgårdar, ställer till problem för fjärilar, humlor och vildbin som är beroende av de blommande växterna för att finna föda och överleva. Forskning visar att på många håll är gräsmattorna så intensivt skötta att de positiva effekterna för miljö och klimat helt försvinner (https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/stadsangar-battre-alternativ-an-grasmattor/). Ett viktigt lokalt bidrag i vår strävan efter en levande stadsnära natur med en ökad biologisk mångfald.

 

 

Därför föreslår Sverigedemokraterna i Skara

 

Att ge Tekniska nämnden/KS???? i uppdrag att undersöka och återkomma med vilka gräsmattor i Skara kommun som kan ställas om till ängar. 

 

Att återkomma med ett ekonomiskt underlag för den besparing ett ökat antal stadsängar skulle kunna innebära.

 

Samt att en tidplan för upprättande av stadsängar upprättas och redovisas för kommunfullmäktige för beslut.

 

För Sverigedemokraterna i Skara

 

 

Sammy Almedal