8/9 2020

Motion Sverigedemokraterna

 

Motion om att inrätta äldrekuratorer 

 

I en rapport från folkhälsomyndigheten och Aging Resursecenter (ACR) 2019 presenteras att var tredje kvinna och var femte man från åldern 77 år och uppåt har psykiska besvär. Detta är ett folkhälsoproblem som behöver stävjas. 

 

Många äldre mår idag psykiskt dåligt och har problem med depression och ångest. Detta är ett växande problem och mörkertalet kan antas vara stort. Detta är något som behöver förebyggas och behandlas och en äldrekurator kan vara en del av lösningen. 

 

Det kan antas att ett flertal äldre idag lider av ensamhet och förluster av olika slag men även av sviktande kroppsfunktioner som gör att man inte klarar lika mycket som tidigare. Att kunna prata om sitt mående och dessa problem är en viktig del av en behandling för ett bättre mående och därmed en bättre ålderdom. En äldrekurator skulle kunna täcka det behovet. Vi är även övertygade om att genom samtal med äldre kommer vi kunna fånga upp dem som mår dåligt i ett tidigare skede och kan då arbeta preventivt. Vi kommer även kunna upptäcka dem som redan befinner sig i depression eller med ångestproblematik och kan då ge dem stöd samt behandling. 

 

Exempel på arbetsuppgifter för en äldrekurator kan vara samtal och stöttning för de äldre inom kommunen som har insatser genom till exempel hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt boende. Men också innebära att samtalstid och stöd erbjuds alla kommunens pensionärer över t.ex. 70 år.

 

Med ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Skara: 

– att kommunen skyndsamt utreder kostnader samt möjligheter för äldrekuratorer i kommunal regi 

– att kommunen om utredning visar på ekonomisk möjlighet anställer ett antal äldrekuratorer 

 

För Sverigedemokraterna i Skara

 

 

Sammy Almedal