Sverigedemokraterna i Skara
Välkommen tillSD Skara - Götene

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna Skara

Ordförande samt gruppledare
Oscar Ternström
Oscar.ternstrom@sd.se

Kontaktuppgifter:

SD Skara
C/O Ove Berlin
Djurgårdsvägen 15 G
532 36 Skara.

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna i Skara.
Swish-nummer för donationer är 123 601 12 41

 • Debatt: En tryggare skola

  Av anders.forsberg den 24 augusti, 2018
  0

  En tryggare skola.

  Vi i Sverigedemokraterna vill att skolan och barnomsorg ska fungera som en viktig länk för att möta och tillvarata elever och barns behov. Skola, barnomsorg och utbildning har en särskild uppgift att organisera och genomföra sina insatser för att möta alla barns och elevers behov utifrån deras förutsättningar.

  Under flera år har elevernas kunskapsresultat försämrats i Skara kommun. Resultaten från de nationella proven och betygsstatistiken visar att allt fler elever misslyckas med att lämna grundskolan med godkända betyg och därmed bli behöriga till gymnasiet.

  Arbetet med att varje elev ska nå de kunskapsmål som är uppsatta behöver sättas i fokus, för att säkerställa en god utbildning av hög kvalitet. Målet ska vara att elevernas resultat ska förbättras.

  Vi ser gärna en ökad valfrihet inom skola och barnomsorg. Vår ambition är att minska barngruppernas storlek i förskolan med avsikt att minska arbetsbelastningen samtidigt som inlärning och trygghet förstärks. Det finns en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen.Flickor och pojkar är födda olika och detta förhållande ska bejakas. Vi anser därför att kommunen inte ska bedriva barnomsorg, utifrån ett genusperspektiv, där olikheterna inte tillåts.

  Samtalsspråket under skoltid, med undantag för språklektioner, ska alltid vara svenska. Vi anser inte heller att modersmålsundervisning främjar assimilationen till det svenska samhället och dess effekter för att stödja inlärning av det svenska språket är högst tveksam.
  Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap i skolan måste motverkas på samma sätt som på alla andra arbetsplatser. Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga elevers behov. Högpresterande såväl som lågpresterande elever ska kunna få stöd och stimulans. Särskilda jourklasser ska inrättas för att vid behov lösa ordningsproblem samt stödja de elever som behöver speciell tillsyn.

  Vi är av den bestämda åsikten att heltäckande slöjor inte hör hemma i skolan. Det är inte bara så att de försvårar undervisningen, utan de är dessutom ett uttryck för religiös extremism och kvinnoförtryck. Vi vill därför helt förbjuda heltäckande slöja i förskola och grundskola. För oss är det oacceptabelt om en enda flicka eller kvinna i tvingas bära heltäckande slöja. Det är av yttersta vikt att samhället markerar mot kvinnoförtryck i alla dess former, vare sig det är kulturellt eller religiöst betingat.

  Therese Holm
  Kommunfullmäktigekandidat (SD)

 • Valstuga

  Valstugan är öppen!

  Av anders.forsberg den 13 augusti, 2018
  0

  Du är välkommen på lite kaffe och sund politik.
  Öppettider fram till valet:
  Måndag-Onsdag kl 10-16
  Torsdag-Fredag kl 10-17
  Lördag: kl 10-14
  Välkomna!

 • Sammy Almedal

  Debatt: Så får vi tillväxt och utveckling i Skara

  Av anders.forsberg den 13 augusti, 2018
  0

  Tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är avgörande för sysselsättning och skatteintäkter. Kommunens näringslivsarbete bör bedrivas med befintligt företagande som bas för etableringar och nyföretagande.

  Sverigedemokraterna anser att näringslivet ska bemötas med kortare handläggningstider, rättssäkerhet och snabba beslutsvägar. Utgångspunkten är att fler ska ha möjlighet att försörja sig själva och att kommunen gynnar företag som vill etablera sig och växa.

  Vi i Sverigedemokraterna vill också se en satsning på fler praktikplatser för unga och beredskapsarbeten för långtidsarbetslösa. Dessa kan bestå av kvalitetshöjande insatser i kommunens olika verksamheter med syftet att ge erfarenhet och meriter för att arbeta inom kommunal verksamhet, söka andra jobb eller utbildningar.

  Det är av vikt för tillväxt och kunskapsbildning att den lokala arbetsmarknaden är involverade i såväl akademisk utbildning som i kunskapsutveckling och innovation genom till exempel Sveriges Lantbruksuniversitets eller Högskolan i Skövdes regi.

  De landsbygdsnära näringarna skapar viktiga arbetstillfällen och bidrar till en livskraftig och levande landsbygd. Livsmedelsproduktion, skogsbruk, energi, jakt, fiske och besöksnäringen är exempel på verksamheter som nyttjar lokala mark-och naturresurser och har en stark potential för att växa och utvecklas i kommunen.

  Livsmedel som upphandlas ska enligt oss vara producerade enligt gällande svensk miljö-och djurskyddslagstiftning. Detta är kanske mer aktuellt än någonsin med tanke på den extrema torka som råder och hur lantbrukarna brottas med låga skördar, brist på foder och långa slaktköer.

  Ytterligare en nyckel till tillväxt och utveckling är kommunikationer. Vi måste få människor att vilja bosätt sig i hela kommunen och skapa goda förutsättningar för att kunna arbeta och utbilda sig på andra orter samtidigt och bo kvar. Därför är ökade satsningar på infrastruktur och förbättrad kollektivtrafik absolut nödvändig.

  Sverigedemokraterna vill ge företagarna det erkännande och stöd de förtjänar. På riksplanet har vi lagt fram ett antal förslag med avsikt att gynna företagandet. Det handlar bland annat om ett utvidgat starta eget-bidrag, minskat sjuklöneansvar, sänkt arbetsgivaravgift samt en progressiv energi- och industripolitik.

  I vårt Sverige ska det löna sig att arbeta, skapa sysselsättning och att ta risker för en bättre framtid.

  Sammy Almedal (SD)

  kommunfullmäktigekandidat Skara

 • Debatt: Vi accepterar inte att äldre dör ensamma

  Av anders.forsberg den 23 juli, 2018
  0

  Vi i Sverigedemokraterna accepterar inte att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen. Som medborgare ska man kunna åldras med värdighet.

  Den dag man får svårt att klara sig själv behöver samhället finnas där och erbjuda det stöd som behövs. Vi anser att äldre ska ha större möjlighet att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar.

  Sverigedemokraterna anser också att vårdtagare ska kunna äta vällagad och näringsrik mat varje dag. Skara kommun bör därför sträva efter att maten ska ha ett högt näringsvärde och gärna vara närproducerad.

  Arbetsmiljön behöver förbättras och vårdyrkets status behöver höjas genom ett kompetenslyft med bibehållen lön. Vi vill även utöka möjligheten till heltid och rätt till deltid för vårdpersonal inom offentlig sektor och avveckling av de ofrivilligt delade turerna och skiftarbete för vårdpersonal.

  Sveriges äldre förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna fokuserar alltid på kvalitet inom offentlig finansierad verksamhet och vi lägger inga ideologiska värderingar i driftsform. Vi välkomnar konkurrens inom välfärdssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och brukarnöjdhet.

  På riksplanet så vill Sverigedemokraterna öka sin satsning på pensionärer från tidigare genom att höja både bostadstillägget och garantipensionen med en tusenlapp vardera. Sedan tidigare vill vi i ett steg avskaffa hela skillnaden mellan skatt på lön och på pension. Totalt innebär det 11 miljarder mer till pensionärerna än vad regeringen har föreslagit. Vi vill också sänka högkostnadsskydden för vård och medicin.

  Skatterna har sänkts kraftigt de senaste åren för löntagare. Pensionärerna har fått nöja sig med några brödsmulor. Sverigedemokraterna vill sänka skatten för pensionärerna mer än vad något annat parti föreslagit.

  Dagens äldre är de som byggt Sverige och gjort det till ett fantastiskt land att leva i. Samhället har därför en skyldighet att inte kompromissa med pensionärers ekonomiska trygghet och ska därför garantera pensioner på minst en skälig nivå.

  Oscar Ternström

  Gruppledare för Sverigedemokraterna i Skara

 • Budget för Skara kommun 2019

  Av anders.forsberg den 4 juni, 2018
  0

  Sverigedemokraterna strävar efter att återuppbygga ett samhälle vars grundstenar vilar på gemenskap, tillit och lojalitet.

  Med en sverigedemokratisk politik så stärks möjligheterna för Skaras medborgare att bedriva företag, arbeta och utbilda sig.

  Med en skola i toppklass, fungerande omsorg för såväl äldre som unga samt ett aktivt föreningsliv så stärks sammanhållningen.
  Utan diskriminerande särlösningar och kostsamma misslyckade mångfaldsprojekt.

  Sverigedemokraterna prioriterar trygghet, vård och skola byggt på en rimlig skattenivå med en ekonomi i balans

  Sverigedemokraternas budget och plan inriktas för ett långsiktigt resultat där överskottet ska kunna avsättas som ekonomisk reserv för framtiden i form av eget kapital, som vid behov kan nyttjas under ekonomiskt svårare tider.

  För 2019 föreslår vi inga förändringar avseende kommunalskatten utan en fortsatt skattesats på 21,10 skattekrona.

  Budgeterat resultat Skara kommun:
  2019 12,8 mkr
  2020 12,2 mkr
  2021 5,5 mkr

  Vår budget kan du läsa här:

  Budget-2019-SD.docx

  Ekonomiska förutsättningar budget 2019 SD.docx